ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนวัดมหาวนาราม   ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านเต็งหนาม  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศเหนือตามเส้นทางสายทางหลวงชนบท ระยะทาง  6 กิโลเมตร  เดิมมีชื่อเรียกว่า  “โรงเรียนวัดมะขามเตี้ย“  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
          เริ่มก่อตั้งโรงเรียน ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2480 สมัยพระมหาวัน วิทยะ และ พระมหาทองอยู่ พระภิกษุวัดมะขามเตี้ย กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านเต็งหนาม  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมะขามเตี้ยเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน เริ่มแรกเปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3  มีนายณรงค์  ทรัพย์สุคนธ์  เป็นครูใหญ่คนแรก และได้ทำการเปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ต่อมา นายผัง  อิ่มวิทยา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ จึงตั้งโรงเรียนให้เป็นเอกเทศและผู้ใหญ่
บ้านในสมัยนั้น คือ นายวอน  ทองสนิท ซึ่งเป็นกรรมการศึกษาของโรงเรียน ได้ร่วมกันหาเงินซื้อที่ดินตั้งโรงเรียน เนื้อที่ 7  ไร่  2 งาน  88 ตารางวา  สมัยนั้นราคาไร่ละ 2,000 บาท  เพื่อใช้สร้างอาคารเรียนแบบเทศบาล ขนาด 7 ห้องเรียน  โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ สมทบกับเงินบริจาคของประชาชนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2506  และต่อมาจึงได้ขอขยายเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2519 โดยมีนายทองใบ  เนื้อไม้  เป็นครูใหญ่และขอลาออกจากราชการเมื่อเดือนธันวาคม 2520
ต่อมา นางอุบล  แย้มเสมอ ครูโรงเรียนวัดมหาวนาราม ได้รับคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดมหาวนาราม หมวดการศึกษาอำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ.2521 ต่อมาได้ขอปรับขยายตำแหน่งตามปริมาณงานและได้รับอนุมัติตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดมหาวนาราม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2525 ต่อมาได้รับการอนุมัติตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2542
          ต่อมา นางอุบล  แย้มเสมอ ได้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและได้รับการอนุมัติให้ออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม  จึงต้องปรับลดลงมาเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
            ดังนั้น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำสั่ง (ด่วนมาก) ที่ 58/2545  ให้
นายสุวรรณ เพ็ชรบัว  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงวิทยา  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
วัดมหาวนาราม  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 และต่อมาได้มีคำสั่งที่ 113/2545  ลงวันที่ 5 มีนาคม  พ.ศ.2545  ให้นายสุวรรณ  เพ็ชรบัว  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงวิทยา ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดมหาวนาราม            ครั้นเมื่อโรงเรียนวัดมหาวนารามได้ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณงานและคุณสมบัติของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ ก.ค.ศ. อนุมัติให้  นายสุวรรณ  เพ็ชรบัว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่ง  สพท.พล.เขต 1 ที่  63/2548  ตามคำสั่ง สพท.พล.เขต 1 ที่ 64/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  ตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560 
ปัจจุบัน  นายสนั่น  ยุรมาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ 196/2561  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ.2561