วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
"จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน"