พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / ภารกิจ
1.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะการเรียนที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีมีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาลเป็ฯที่ยอมรับของชุมชน สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาหลักสูตร และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ


เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ฯพลเมืองที่ดีมีภูมิคุ้มกันจากภายในทุกรูปแบบมีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาลเป็ฯที่ยอมรับของชุมชน สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ