นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี 2564
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.89 MB
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ "วงล้อแห่งธรรม" ตามกรอบคิดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.2 MB