รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมวันสำคัญ(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาระบบ ICt และส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน