ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารคำร้องขอย้ายเข้า/ย้ายออก
แบบคำขอเอกสารจบชั้นเรียน (กรณีสูญหาย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.65 KB 48246
คำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.93 KB 48311
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.51 KB 48521
อื่นๆ
>- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 48204
>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 48552
>- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 48399
>- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 48528
>- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 48363
>- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 48248
>- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 48375
>- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 48179
>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 48593
>- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 48328