ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารคำร้องขอย้ายเข้า/ย้ายออก
แบบคำขอเอกสารจบชั้นเรียน (กรณีสูญหาย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.65 KB 48242
คำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.93 KB 48307
ใบสมัครเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.51 KB 48506
อื่นๆ
>- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 48191
>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 48549
>- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 48396
>- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 48525
>- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 48360
>- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 48245
>- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 48372
>- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 48176
>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 48590
>- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 48325