ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินค่าอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก แนะแนวหลักสูตร ปวช.ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รับการตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก มอบจักรยานและลูกฟุตบอลให้กับนักเรียน
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2564
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ตรวจสอบสภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันมหาธีรราชเจ้าและวันวชิราวุธ ประจำปี 2564
นิเทศการเปิดโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19
เปิดเรียนรูปแบบ On - Site ภาคเรียนที่ 2
อบรมพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์
กิจกรรมนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
เผยแพร่นวัตกรรม วงล้อแห่งธรรม ครูธัญวรัตน์ ทองแพ
เผยแพร่นวัตกรรม นักสืบน้อย ครูกิจสุพัฒ บังวรรณ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
ประกาศโรงเรียนวัดมหาวนาราม
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมอำลาครู-ส่งลูกคืน ปีการศึกษา 2563
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2563