ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
เตรียมความพร้อม ทดลองทำข้อสอบแนว PISA
กิจกรรมทำบุญวันพระ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์)
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมปรับสภาพและปรับพื้นฐานนักเรียน ปีการศึกษา 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พบเพื่อนครู
กิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ o-net สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
การทดสอบระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โครงการนวัตกรรมชุมชน
"กลุ่มฉลามคืนถิ่น" และคณะผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันเพื่อน้อง
โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดและอบายมุข แก่เยาวชนในเขตเทศบาลหัวรอ
ทำความสะอาดห้องเรียน ฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันโควิด
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
การมอบถุงยังชีพตามโครงการ "ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน"
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564