คณะผู้บริหาร

นายประจบ บุญสืบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0897088337
อีเมล์ : krujan27@gmail.com