ปฐมวัย

นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวฉัตรทริกา โสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธนาภา ชมดวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2