ปฐมวัย

นางสาววนิดา ทองพลับ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวลออ เอี่ยมอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวฉัตรทริกา โสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิภารัตน์ แผลงศร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2