กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนารา สังข์นาค
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกนกวรรณ ช่างประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางฐิติมา ปัญญาดิษฐวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวิสูตร แซ่ตัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ พวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนฤมล พุทธิลาภ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งนภา พึ่งศักดิ์
ครูอัตราจ้าง