กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฐิติมา ปัญญาดิษฐวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกนกวรรณ ช่างประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนารา สังข์นาค
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิสูตร แซ่ตัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ พวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2