กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชลิตตา สร้อยมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกนกวรรณ ชมพู
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเบญจรัตน์ พุทธรักษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัสกุลภรณ์ ประสงค์วีรวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ