กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศรีนภา นาควิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางภัทชา กิจสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางจริยา หอมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1