กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรรณิกา ลิ้มประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางภัทชา กิจสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางจริยา หอมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1