กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

สิบเอกสัญชัย นาคบุรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิจสุพัฒ บังวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2