กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมหมาย สุขหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ