กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมนภรณ์ พรรณพิพัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัญฑ์ฐิญา ไสยราช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพลอยไพลิน ดารายิ้มฤทธิ์
ครูชำนาญการ