กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมิญฐกาญจน์ ชัยพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัญฑ์ฐิญา ไสยราช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพลอยไพลิน ดารายิ้มฤทธิ์
ครูชำนาญการ