คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัชนก อินคำ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชยุดา ดีอินทร์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เดโชเม้ง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราภา เพ็ชรภูมี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ อินทนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัชชา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุจิรา ลีสุขสาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัญญา จันบัว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2